تورهای‌ دهگردی

تورهای‌ دهگردی

تاریخ حرکت 1398/04/07 مبدا گرگان
ظرفیت تور
5 نفر
سفر به سرزمین بالای ابرها
2 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   550,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/02/04 مبدا تهران
ظرفیت تور
18 نفر
سفر به طبیعت بکر گلستان
2/5 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   445,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/02/18 مبدا تهران
ظرفیت تور
18 نفر
سفر به بافت تاریخی و جنگل های هیرکانی
2/5 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   450,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/02/27 مبدا تهران
ظرفیت تور
24 نفر
لذت پیاده روی در جنگل های لفور
1 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   150,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/02/20 مبدا گرگان
ظرفیت تور
24 نفر
لذت پیاده روی در جنگل های لفور
1 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   135,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/03/09 مبدا گرگان
ظرفیت تور
5 نفر
سفر به سرزمین بالای ابرها
2 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   625,000 تومان
تاریخ حرکت 1398/03/12 مبدا گرگان
ظرفیت تور
5 نفر
سفر به سرزمین بالای ابرها
2 روزه | فولبرد در ازای هر نفر   625,000 تومان